ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 No Gift Policy 2567
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 -2570
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
 - - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology