ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 No Gift Policy 2567
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุ
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 - ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
 - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
 - ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ประชุม ita 2563
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่111ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือนพฤศจิกายน2563
 - แผนดำเนินงาน ปี 2564
 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรม อบต.นายางกลัก
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology