ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 No Gift Policy 2567
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การขอใช้น้ำประปา
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 - การแจ้งซ่อมท่อประปาชำรุด
 - การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เดือน มกราคม 2564
 -  การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 -  การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เดือน มีนาคม 2564
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564
 - การให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค (เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
 - การแจ้งซ่อมท่อประปาชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน งานบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน ประจำไตรมาส ที่1 ประจำปีงบประมาณ2566
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2566
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2566
 - รายงานการให้บริการประชาชนการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน งานบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน ประจำไตรมาส ที่2 ประจำปีงบประมาณ2566
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖
 - ผลงานการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือน สิงหารคม 2566
 - รายงานผลปฎิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือนกันยายน 2566
 - รายงานผลการปฏิบัติงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำเดือนตุลาค-ธันวาคม ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology