ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ ก.กลางการคัดเลือกแต้งตั้งประเภท
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
 - หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำลงตำแหน่งสาย
 - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการ อบต. (ฉบับที่ 2 ) 2563)
 - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
 - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศและวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศและวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology