ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 No Gift Policy 2567
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่ง คกก. ita 63
 - ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2563
 - รายงานผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563
 - รายงานผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - การประชุมชี้แจงเรื่องการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
 - แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 - รายงานการจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา
 - รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
 - รายงานผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
 - รายงานผลการประเมิน ITA ปี2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology