ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 No Gift Policy 2567
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - บันทึกการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565
 - ภาพประกอบบันทึกการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565
 - ภาพประกอบบันทึกการประชุมสภา อบต. วันที่ 10 มกราคม 2565
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 25 มกราคม 2565
 - ภาพประกอบบันทึกการประชุมสภา อบต. วันที่ 25 มกราคม 2565
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 - ภาพประกอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 - บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 - ภาพประกอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
 - บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2564
 - กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565
 - หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 - หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 - หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 - หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
 - หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 25 กันยายน 2566
 - ภาพบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วันที่ 25 กันยายน 2566
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 23 กันยายน 2566
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566
 - รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วันที่ 11 สิงหาคม 2566
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 27 กรกฏาคม 2566
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566
 - รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วันที่ 27 เมษายน 2566
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 - รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566
 - รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วันที่ 16 มกราคม 2566
 - ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
 - บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567
 - รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วันที่ 18 มกราคม 2567
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology