ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 No Gift Policy 2567
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งมอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน
 - มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด อบต
 - มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง อบต
 - มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง อบต
 - มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม อบต
 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology