โครงสร้างองค์กร
 
กองคลัง
 
นาง ยุพา นักรบ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางยุพา นักรบ 094-1622664
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นายศิริชัย ใจเอื้อ 098-113-4811
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางสาวปิยะพร รักการเกษตร 089-8044534
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางสาวสมฤทัย ทองมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นาง ณรัฐวรรณ ชัยธณาคุณาศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาว กัลยรัตน์ ชัยเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวยุภาพร วังหอม
คนงานทั่วไป
 
นายกิติคุณ ล้ออุทัย
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology