โครงสร้างองค์กร
 
กองช่าง
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า 090-9496353
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายธงชัย กำปันทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นางสาวศรินภา เขียววิลัย
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 
นายสายชล เทียวประสงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายเสฐียรพงษ์ พิลาวุธ
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายสายยันต์ เนาวราช
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายณรงค์ศักดิ์ กระจายกลาง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นางสาวสุนันทา เหลื่อมสีจัน
คนงานทั่วไป
 
นายพลวัตร พรามจร
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology