โครงสร้างองค์กร
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายณรัศม์ แก้วปัญญาศารัศม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 092 4162871
 
นางสาว จุฑาภัทร ปลั่งศรี
คนงานทั่วไป
 
นางสาวเรนุมาศ เทียบกลึง
คนงานทั่วไป
 
นายไพรวัน ประสานญาติ
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
 
นายถนอม กำปันทอง
คนงานประจำรถ (ขยะ)
 
นายบรรเทิง สุนาอาจ
คนงานประจำรถ (ขยะ)
 
นายวินัย สุนาอาจ
คนงานประจำรถ (ขยะ)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology