โครงสร้างองค์กร
 
กองสวัสดิการสังคมฯ
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
 
นางสาวมินตรา เขียวทอง 083-3553754
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นางสาวนิลุบล พินนอก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาว กวินทิพย์ รักสนิท
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology