โครงสร้างองค์กร
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอนันตเดช โชตินอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
เบอร์ติดต่อ. 065-1054656
 
นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 088-3516490
 
นางยุพา นักรบ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 094-1622664
 
นายอนันตเดช โชตินอก
ปลัดองค์การบริการบริหารส่วนตำบลนายางกลัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ. 090-9496353
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดการสังคม
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology