มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1. 1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง.pdf
2. 2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง.pdf
3. 2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง.pdf
4. 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง.pdf
5. 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง.pdf
6. 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง.pdf
7. 2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง.pdf
8. 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง.pdf
9. 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง.pdf
10. 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง.pdf
11. 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
12. 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
13. 3104-นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
14. 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
15. 3106-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
16. 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
17. 3202-นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
18. 3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
19. 3206-นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
20. 3301-นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
21. 3302-นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
22. 3303-นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
23. 3401-นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
24. 3402-นักวิชาการประมงปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
25. 3403-นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
26. 3501-นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
27. 3602-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
28. 3603-นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
29. 3604-นักอาชีวบำบัดปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
30. 3605-แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
31. 3606-นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
32. 3607-นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
33. 3608-นักโภชนาการปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
34. 3609-นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
35. 3610-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
36. 3611-นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
37. 3612-เภสัชกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
38. 3613-ทันตแพทย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
39. 3615-นายแพทย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
40. 3701-วิศวกรโยธา.pdf
41. 3702-สถาปนิก.pdf
42. 3703-นักผังเมือง.pdf
43. 3704-วิศวกรเครื่องกล.pdf
44. 3705-วิศวกรไฟฟ้า..pdf
45. 3706-วิศวกรสุขาภิบาล.pdf
46. 3707-นักจัดการงานช่าง.pdf
47. 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
48. 3802-นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
49. 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
50. 3804-บรรณารักษ์ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
51. 3805-นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
52. 3806-นักสันทนาการปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
53. 3807-นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
54. 3808-ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
55. 3809-นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
56. 3810-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ.pdf
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology