หัวข้อ
วันที่
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาม-แยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านวังช้าง ตำบ... 09-01-2024
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดิ่ง ค้าโค หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนา... 09-01-2024
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้า รพ.สต. หมู่1 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อ... 09-01-2024
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง รพ.สต.นายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถ... 09-01-2024
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับขแงขวัญและกำนัลทุกชนิดจากการปฏ... 03-01-2024
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19-12-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 13-12-2023
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 23-11-2023
     รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22-11-2023
     รายงานผลการช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก กรณีเหตุสัตว์ป่า(ลิง)ทำลายพืชผลทางการเกษตรในพื้น... 15-11-2023
     รายงานผลจัดทำร่างขอบเขต(Term of Reference:TOR) 09-11-2023
     รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตร่างขอบเขต(Term of Reference:TOR) 09-11-2023
     การรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขต(Term of Reference:TOR) 08-11-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องจัดตั้งศูนย์อบรม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(one stop service) 31-10-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 30-10-2023
     ประกาศ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 24-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่นมาดำรงตำ... 16-10-2023
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2566 04-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรืองรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 04-10-2023
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง แผนการเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ2567 29-09-2023
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเส... 27-09-2023
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27-09-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (6 ล้อ) แบบเทท้ายพร้อ... 27-09-2023
     ประกาศ การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2023
     ประกาศให้ไปรับเหมาเรียกเข้ารับราชการทหาร 26-09-2023
     ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระสอบสูบ ไม่ต่ำกว่า110วัตต์ จำนวน 2 คัน 16-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่12 ตำบลนายางก... 16-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่12 ตำบลนายางกลัก ... 16-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่12 ตำบลนายางก... 16-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังช้าง หมู่ที่11 ตำบลนายางกลั... 16-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังช้าง หมู่ที่11 ตำบลนายางกลั... 16-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองรัง หมู่ที่17 ตำบลนายางกลั... 15-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่10 ตำบลนายางก... 15-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองรัง หมู่ที่17 ตำบลนายางกลั... 15-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกอนุ หมู่ที่9 ตำบลนายางกลัก ... 15-08-2023
     ประกาศ ขอใช้ราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) จำนวน 2 คัน 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเก้าสัมพันธ์ หมู่ที่16 ตำบลนาย... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่ซับกาด หมู่ที่15 ตำบลนาย... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้อย หมู่ที่8 ตำบลนายางกล... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้อย หมู่ที่8 ตำบลนายางกล... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองไทร หมู่ที่7 ตำบลนายางกลั... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองไทร หมู่ที่7 ตำบลนายางกลั... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเสลี่ยงทอง หมู่ที่5 ตำบลนายาง... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเสลี่ยงทอง หมู่ที่5 ตำบลนายาง... 11-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่14 ตำบลนายางกล... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่14 ตำบลนายางกล... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจำปา หมู่ที่13 ตำบลนายางกลั... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่6 ตำบลนายางกล... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำลาด หมู่ที่4 ตำบลนายางกลัก ... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำลาด หมู่ที่4 ตำบลนายางกลัก ... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังตาท้าว หมู่ที่3 ตำบลนายางก... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังตาท้าว หมู่ที่3 ตำบลนายางก... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่6 ตำบลนาย... 10-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่2 ตำบลนายางกล... 09-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายางกลัก หมู่ที่1 ตำบลนายางก... 09-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายางกลัก หมู่ที่1 ตำบลนายางก... 09-08-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่2 ตำบลนายางกล... 09-08-2023
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 27-07-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... 13-07-2023
     ประกาศ เรื่องรายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 07-07-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ซอ... 05-07-2023
     ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 03-07-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.70-014 สายทางบ้า... 30-06-2023
     ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง 29-06-2023
     ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ซอย ธกส.เก่า หมู่ 1 บ้านนายางกลัก ต.นายาง... 23-06-2023
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนจำปา-บ้านโคกอนุ หมู่ 13 บ้านโนนจำปา ตำบลนาย... 21-06-2023
     ประกาศ เรื่ิองรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 07-06-2023
     ประกาศรายชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ที่มีผลกา... 25-05-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสะพานช้าง-เขาเหลือง หมู่ที่ 4 บ้า... 19-05-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื... 19-05-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง ตำบลนายางกลัก อ... 18-05-2023
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภออื่นมาด... 03-05-2023
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหลักบ้านเทพนิมิต หมู่ 12 บ้านเทพนิมิต ตำบลนายางกลัก... 03-05-2023
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสะพานช้าง - เขาเหลือง หมู่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนายางกลั... 03-05-2023
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 17 บ้านหรองรัง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัด... 03-05-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสะพานช้าง-เขาเหลือง หมู่ที่๔ บ้านน้ำลาด ตำ... 02-05-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายคำพัน ไขสี-ทางขึ้นเขาขวาง หมู่ที่๑๗... 28-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายคุ้มหินดาดจาน หมุ่ที่ ๑๗ คุ้มเขาน้อย หมู่ท... 28-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายเทพนิมิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านเทพนิมิตร ตำบลนาย... 28-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายสงวน-ไร่นายป่อง หมู่ที่๑๕ บ้านประดู่... 28-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรไร่นายโทน-ไร่นางสมศักดิ์ หมู่ที่๑๕ บ้านประดู่... 28-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านห้วยหินฝน คุ้มซับสเลเต หมู่ที่๑๐ บ้านห... 27-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายบุญจันทร์ คงไธสง-วัดคุ้มเก้า หมู่ที... 27-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายคุ้มโชคสัมพันธ์-บ้านโคกอนุ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน... 27-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนางบุญช่วย-บ้านนางคำแปลง หมู่ที่ ๑๔ บ้... 27-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสามแยก-บ้านนงลักษณ์ หมู่ที่๑๔ บ้านโนนเจริญ... 27-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเพื่อการเกษตรสายหลักคุ้ม ๑ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเจริญ ตำบลน... 27-04-2023
     ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 26-04-2023
     มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) 25-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านโคกสะอาด-คลองไทร หมู่ที่๖ บ้านโคกสะอาด... 24-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสามแยกไร่นายสมาน-วังอ้ายแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้า... 24-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายอุดมสุข-สีจัน หมู่ที่๖ บ้านโคกสะอาด ตำบ... 24-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางหลวง๒๓๕๔ ทางเข้าไร่นายสมเกียรติ หมู่ที... 20-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนจำปา-โคกอนุ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนจำปา ต... 20-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายซับกั้ง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนจำปา ตำบลนายางกล... 20-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสายคุ้ม๗ - ไร่นายสม น้อยปัญญา หมู่ที่ ๘ บ้าน... 19-04-2023
     มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง 11-04-2023
     รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านเสลี่ยงทอง-บ้านคลองไทร-บ้านโคกสะอาด ห... 10-04-2023
     ขออนุมัติใช้รโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกาคากลาง หมู่ที่13 บ้านโนนจำปา ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหว... 03-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านนายางกลัก-บายพาส ช่วงที่2 หมู่ที่1 บ้านนายางกลัก... 03-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านหนองรัง-วัดพุทธกิจจาราม หมู่ที่17 บ้านหนองรัง ตำ... 03-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก สายห้วยล้างชาม หมู่ที่3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก อำ... 03-04-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่7 บ้านคลองไทร สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไท... 31-03-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่2 บ้านหัวสะพาน ซอยมณีธรรม ตำบลนายางกลัก อำเภอเท... 31-03-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายบุญเลิศ-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหั... 29-03-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายป่ามะขาม-ไร่แม่บัวลัย หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสะพ... 28-03-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่พ่อวานิช ศรีหัวแฮ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสะพา... 28-03-2023
     ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี... 27-03-2023
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ๖ ล้อ แบบเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก และ... 24-03-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยล้างชาม หมู่ที่3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนาย... 24-03-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายางกลัก-เขาขวาง หมู่ที่1 บ้านนายางกล... 24-03-2023
     ประกาศ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 22-03-2023
     ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบันชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17-03-2023
     แบบบันชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 อบต.นายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 14-03-2023
     ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษี... 14-03-2023
     ประกาศ ยกเลิกปรกาศ ประกาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซี หรือกำลังเครื่... 13-03-2023
     ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด... 13-03-2023
     ประกาศ ยกเลิกปรกาศ ประกาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซี หรือกำลังเครื่อ... 10-03-2023
     ประกาศ ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)6ล้อ แบบเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก และกระเช้... 10-03-2023
     ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ แบบเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก และกระเช้าซ่อมกระเช้า... 10-03-2023
     ประกาศ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 08-03-2023
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566 05-03-2023
     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 05-03-2023
     ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานนจ้าง 03-03-2023
     ประกาศ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 03-03-2023
     กำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อและร่างขอบของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ๖ ล้อ แบบ... 02-03-2023
     ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 23-02-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนายางกลัก 20-02-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-เก้าสัมพันธ์-บ้านโค... 15-02-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านนาย... 13-02-2023
     การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 08-02-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ ลำห้วยน้อย 31-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว ล้างชาม 30-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดช... 27-01-2023
     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๖ 24-01-2023
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.70-009 สายบ้านหัวสะพาน - เก้าสัมพัน... 23-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายห้วยล้างชาม บ้านวังตาท้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนายางกลัก อำเภอ... 18-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนจำปา-บ้านโคกอนุ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 13 ตำบลนายางก... 18-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังตาท้าง-บ้านวังช้าง บ้านวังตาท้าง หมู่ที่3 ตำบลนา... 18-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโนนสำราญ-วัดพุทธกิจจาราม บ้านหนองรัง หมู่ที่17 ตำบลนายา... 18-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคุ้มหินดาดจาน-วัดถ้ำเทพนิมิตร บ้านหนองรัง หมู่ที่17 ตำบ... 18-01-2023
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองและขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ คุ้มซับสเลเต หมู่ 10 ตำบลนายางกลัก อ... 16-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองและขุดลอกสระน้ำสาธารณะ คลองอีสานเขียว ช่วงคุ้มโนนเจริญ หมู่ที่ 17 บ... 16-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบคลองปุย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลนายางกลัก อำเภอ... 16-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายสระหลวง คจก. บ้านเก้าสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 12-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยพญาไทร บ้านเก้าสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 12-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.70-009 สายบ้านหัวสะพาน-เก้าสัมพันธ์-บ้านโ... 11-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนายางกลัก-คุ้มโคกมะกอก บ้านนายางกลัก หมู่ที่1 ตำบลน... 11-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายข้างปั๊มน้ำมัน-ไร่นายเสน่ห์ บ้านนายางกลัก หมู่ที่1 ตำบล... 11-01-2023
     ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภออื่นมาดำรง... 06-01-2023
     คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต 03-01-2023
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายสีจัน-บ้านหัวสะพาน บ้านโคกสะอาด หมู่ที 6 ตำบลนายางกลัก อ... 29-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหัวสะพาน-บ้านคลองไทร บ้านหัวสะพาน หมู่ที 2 ตำบลนายา... 29-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเขาน้อย บ้านน้ำลาด หมู่ที 4 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จ... 29-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเก่า บ้านประดู่ซับกาด หมู่ที 15 ตำบลนายางกลัก อำเภอเ... 29-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม่ บ้านประดู่ซับกาด หมู่ที 15 ตำบลนายางกลัก อำเภอเท... 29-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายชื่นสี-เขาเหลือง บ้านโคกสะอาด หมู่ที 6 ตำบลนายางกลัก อำเ... 29-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อชะลอน้ำ จำนวน1โครงการ 27-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านวังตาท้าว ... 15-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านหนองรัง หม... 15-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านโนนเจริญ ห... 15-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง(เกรดเดอร์) บ้านโนจำปา หมู... 15-12-2022
     รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมโครงการ "แข่งขันกีฬาตำบลนายางกลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "นายางกลักเกมส์" ... 09-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายซับน้ำหวาน บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 12 ตำบลนายางกลัก อำเภอเท... 07-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านคลองไทร หม... 06-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์) บ้านเก้าสัมพั... 06-12-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์) บ้านนายางกลั... 29-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านห้วยน้อย ห... 28-11-2022
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 25-11-2022
     รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมโครงการ "แข่งขันกีฬาตำบลนายางกลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านน้ำลาด หมู... 10-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านหัวสะพาน ห... 10-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านโคกสะอาด ห... 10-11-2022
     ขออนุมัตใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์) บ้านประดู่ซับก... 10-11-2022
     รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 08-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านเทพนิมิต ห... 01-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านโคกอนุ หมู... 01-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านห้วยหินฝน ... 01-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง (เกรดเดอร์)บ้านวังช้าง หม... 01-11-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านคลองไทร หมู่ 7 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัด... 27-10-2022
     ขออนุมัติใช้ราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านวังช้าง หมู่ 11 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (จำนว... 27-10-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านเทพนิมิต หมู่ 12 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวั... 27-10-2022
     เกณฑ์การรับสมัครประกวดการแข่งขัน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/หมอลำ,ประกวดธิดานพมาศ โครงการสืบสานประเพณีวั... 12-10-2022
     การจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12-10-2022
     รายงานผลการดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ 26-09-2022
     ประกาศผู้เสนอราคา การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 23-09-2022
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๐-๐๒๑ สายบ้านห้วยน้อย-บ้านโป่งขุนเพ... 23-09-2022
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ่้านนายางกลัก-อ่างเก็บน้ำเชากรด รหัสสายทาง ชย.ถ. ๗๐-๐๒๔ ... 23-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังตาท้าว หมู่ 3 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ 22-09-2022
     การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม. 13 บ้านโนนจำปา ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภ... 15-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม. 11 บ้านวังช้าง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภ... 15-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม. 8 บ้านห้วยน้อย ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัย... 15-09-2022
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 13-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 4 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (จำนวน 2 โครงการ) 07-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 2 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (จำนวน 2 โครงการ) 07-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโนนจำปา-โคกอนุ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมิ 07-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านหนองรัง หมู่ 17 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 07-09-2022
     รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 07-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยหินคลุก ม. 1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ(จำนวน 5 จุด 05-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยหินคลุก ม. 7 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ(จำนวน 3 จุด) 05-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ม. 11 บ้านวังช้าง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภ... 05-09-2022
     รับสมันักกีฬาเพื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนายางกลัก พ.ศ.2565 05-09-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ 30-08-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางปรับปรุงเสียงตามสาย จำนวน 2 โครงการ 30-08-2022
     แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 23-08-2022
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปีภาษี2565 17-08-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบต.นายางกลัก 16-08-2022
     รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 26-07-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 5 โครงการ) 22-07-2022
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 30-06-2022
     ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27-06-2022
     ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นๆมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 22-06-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 15-06-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อชะลอน้ำ คลองปุย คุ้ม 1 หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ ตำบลนายางกล... 14-06-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 8 โครงการ 14-06-2022
     ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมิถุนาย... 07-06-2022
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ปี 2565 23-05-2022
     ประกาศ อบต. การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 11-05-2022
     ประกาศ อบต. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 11-05-2022
     ประกาศกำหนดปรืมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง 29-04-2022
     ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12-04-2022
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 01-04-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านนายชิน นรสิงห์ บ.หนองรัง ม.17 23-03-2022
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังช้าง-บ้านห้วยหินฝนบ้่นวังช้างหมู่ที่11 23-03-2022
     ขออนุมัติใข้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง(รถเกรดเดอร์)จำนวน 3 โครงกา... 03-03-2022
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ปลอดบุหรี่ 14-02-2022
     ขอใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดนใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง(รถเกรดเดอร์)จำนวน3โครงการ ม.2,ม.4,ม.15 09-02-2022
     ขอใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดนใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง(รถเกรดเดอร์)จำนวน3โครงการ ม.9,ม.9,ม.16 31-01-2022
     ขอใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านน้ำลาด(หินคลุก) 31-01-2022
     ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจั... 31-01-2022
     ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 31-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 26-01-2022
     ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 17-01-2022
     ขอใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดนใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยผิวทาง(รถเกรดเดอร์)จำนวน3โครงการ ม.10,ม.11,ม.12 14-01-2022
     ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ปี 2565 13-01-2022
     ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 10-01-2022
     ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 10-01-2022
     ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่ว... 10-01-2022
     งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 27-12-2021
     งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 23-12-2021
     บัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 21-12-2021
     ประกาศ อบต.นายางกลัก ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเ... 14-12-2021
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 03-12-2021
     งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 29-11-2021
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 02-11-2021
     ประกาศ รายงานผลการดำเนินเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29-10-2021
     ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29-10-2021
     ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 25-10-2021
     ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนการจักห้าพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 25-10-2021
     ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายา... 22-10-2021
     ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต.นายางกลัก 07-10-2021
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.2564 04-10-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ต.ค2563 - 30 ก.ย. 2564) 04-10-2021
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 30-09-2021
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค 2564 29-09-2021
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 28-09-2021
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.2564 08-09-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือปนะชาชน กรณีเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลนายาางกล... 31-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่... 30-08-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือปนะชาชน กรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนาย... 30-08-2021
     ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2021
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โรงการ 11-08-2021
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักป้องกันฯ 02-08-2021
     ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตหนังสือรับร... 14-07-2021
     อำนาจหน้าที่ของโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.นายางกลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 08-07-2021
     การกำหนดกอง สำนัก โครงสร้างส่วนราชการของ อบต. 08-07-2021
     การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่1) 08-07-2021
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาก... 07-07-2021
     การขนายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสริ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 05-07-2021
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักป้องกันและบร... 20-05-2021
     ประกาศรายชื่อและการขึ้นบรรชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14-05-2021
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 11-05-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุวาตภัยประจำปีงบประมาณ 2564 05-05-2021
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธุ์สอบ 30-04-2021
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 08-04-2021
     รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 08-04-2021
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 08-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 1 คัน 24-03-2021
     ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังแบบขับเคื่อนสี่ล้อจำนวน1คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12-03-2021
     ประกาศ เรื่องใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 10-03-2021
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564 10-03-2021
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ 2564 05-03-2021
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน หมู่ที่ 6 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 02-03-2021
     ขออนุมัติราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 24-02-2021
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 12-02-2021
     ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2... 10-02-2021
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08-02-2021
     ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย 2563 08-02-2021
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 2564 05-02-2021
     ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564 22-01-2021
     อบต.นายางกลัก งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 20-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปา-บ้านวังตาท้าว สายบ้านหัว... 18-01-2021
     แจ้งประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจังหวัดชัยภูมิ 14-01-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเรื่อง การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 07-01-2021
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปา-บ้านวังตาท้าว 06-01-2021
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-บ้านคลองไทร 06-01-2021
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน-เก้าสัมพันธ์-บ้านโคกอนุ 06-01-2021
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04-01-2021
     รายชื่อที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30-12-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง รายชื่อที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30-12-2020
     ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ประจำปี 2564 30-12-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 (เดือนนต.ค.63-ธ.ค.63)ปี64 29-12-2020
     ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 15-12-2020
     รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 30-10-2020
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 28-10-2020
     ประกาศ เรื่องบันชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชืพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 01-10-2020
     ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(1ต.ค.62-30ก.ย.63) 01-10-2020
     ข้อมูลคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 30-09-2020
     ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 30-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 28-09-2020
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23-09-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเขากรด บ้านนายางกลัก หมู่ 1 17-09-2020
     ประกาศประกาศราคาจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 17-09-2020
     ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บเานโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จั... 17-09-2020
     ประกาดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเขากรด บ้านนายางกลัก หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก 10-09-2020
     ประกาดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 ตำบลนายางกลัก 10-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง ขยายการยื่นแบบแสดงรายการการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 10-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและคัดค้านการประเมินภาษีที่ดิน... 10-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10-09-2020
     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเขากรด บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังห... 03-09-2020
     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชั... 03-09-2020
     ประกาศ การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 13-08-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10-08-2020
     ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 04-08-2020
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 3 งบประมาณ 2563 13-07-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายง่ายประจำปี พ.ศ.2563 09-06-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 09-06-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ ศ 2563 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยศาลเจ้าพ่อ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายซับหงษ์ ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยมะยมหวาน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ 09-06-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านวังช้าง-วัดพระพุทธบาท ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโนนเจริญ-เขาน้อย หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโนนจำปา-บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโนนจำปา-บ้านโคกอนุ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบุญค้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล คุ้มโรงมินทร์ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล คุ้มซับสเลเต ซอยทองดี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโคกสะอาด-บ้านครองไทร ช่วงที่1 หมู่ที่ 7 บ้านครองไทร 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล คุ้มโชคสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพีนธ์ 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านเทพนิมิต ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 09-06-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุวาตภัยประจำปีงบประมาณ 2563 28-05-2020
     ประชาสัมพันธ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆขอ... 13-05-2020
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณปี 2563 09-04-2020
     ประกาศเขตพิ้นที่ประสบสาะารณภัย(ภัยแล้ง)ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต 20-03-2020
     ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 17-03-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินนการจดทะเบียนสิทธิ 03-02-2020
     ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 28-01-2020
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 1 งบประมาณปี 2563 07-01-2020
     ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านเทพนิมิต สายหลักบ้านเทพนิมิตช่วงที่ 3 กม.ที่ 9+480 ถึง กม... 03-12-2019
     ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับสเลเต ช่วงที่ 3 หมู่ 10 บ้านห้วยหินฝน ด้วยวิธีประกาดราคา... 02-12-2019
     ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกมะกอก - บ้านโนนจำปา หมู่ 9 บ้านโคกอนุ ด้วยวิธีประกาดราคา... 02-12-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด จำนวน 3 สาย 28-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13,หมู่่ 17 และ หมู่ 14 จำนวน 3 โครงการ 26-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5และหมู่ 7 จำนวน 2 โครงการ 26-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตปูแอสฟัสติกก์ หมู่ 16 จำนว... 22-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 21-11-2019
     ประกาศใชราคคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9,หมู่ 10 และ หมู่ 12 จำนวน 3 โครงการ 21-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14,ซ่อมแซมระประปาหมู่บ้าน หมู่ 11และเสริมฝายคสล.ลำห้วยน้อย หมู่ 11 จำ... 20-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ 14 หมู่ 13 และ หมู่ 17 จำนวน 3 โครงการ 19-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จำนวน 4โครงการ 15-11-2019
     ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จำนวน 2 โครงการ 15-11-2019
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเเงินสะสม) 07-11-2019
     รับจ่าย ทดลอง ประจำปี 2562 22-10-2019
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 4 งบประมาณ 2562 22-10-2019
     ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 21-10-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 2โครงการ 14-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องกำหนดอัตราเสื่อมราคามูลค่าทรัพย์สิน 01-10-2019
     ประกาศเรื่องให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24-09-2019
     ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 05-09-2019
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 3 งบประมาณ 2562 11-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3109 ชย เนื่องจากได้ครบกำหนด... 13-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว็คและซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9098 ชย เเนื่องจากครบกำหนดระยะเว... 10-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเพื่อในรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ขององค์การบริห... 07-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 07-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มทอง พุ่มเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 03-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายางกลัก (บ้านเก้าสัมพันธ์ หมู่ 16) องค์การบริหา... 02-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุเครื่องแต่งกายพนักงานงานประจำรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 02-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงสัญลักษณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจกรรมและกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลา... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรย์การแพทย์ สำหรับช่วยชีวิตเบื้องต้นประจำรถกู้ชีพขององค์การ... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)เพ่อช้นกิจกรรมและกิจการขอองค์การบริหารส่วนตำบลนา... 29-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) เพื่อใช้ในกิจกรรมและกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนา... 29-04-2019
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 17-04-2019
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 28-03-2019
     ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกเก็บภาษี อบต.นายางกลัก ประจำปี 2562 26-02-2019
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 23-01-2019
     งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 03-12-2018
     รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2561 03-12-2018
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 21-11-2018
     ประชาสัมพันธ์กำหนดออกเก็บภาษี อบต.นายางกลัก ประจำปี 2561 05-02-2018
     รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยหินคลุก ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (จำนวน 2 โครงการ)

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology