โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวุฒิไกร ผิวขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 065-857-7771
 
นางลออ ศรีสุวรรณ 065-319-6896
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นายสุรศักดิ์ อยู่วิเชียร 083-044-1353
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นาย เกรียงไกร มั่งสมบัติ 0923106268
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology